Červenec 2016

Blogerka léta začíná!

4. července 2016 v 12:00
A je to tu! Dnešním dnem začíná velká letní soutěž, ve které hledáme nejkrásnější blogerku tohoto léta. Hrajeme o 3 skvělé smartphony Coolpad Torino S. Čtěte dál a zjistíte, jak se zúčastnit.

Herní řád

4. července 2016 v 11:59
Herní řád
soutěže "Blogerka léta" portálu Blog.cz
______________________________________________________________________________________

1. Vyhlašovatelem soutěže "Blogerka léta" portálu Blog.cz (dále jen "Soutěž"), je společnost CET 21 spol. s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen "CET 21"). Spolupořadatelem Soutěže je agentura Whispr communications s.r.o., která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.

2. Soutěž bude probíhat v období od 04. 07. 2016 do 29. 08.2016.

3. Do Soutěže se může za níže uvedených podmínek zapojit každá fyzická osoba, která má na portálu Blog.cz (http://www.blog.cz) vlastní blog založený před 4. 7. 2016. Pokud soutěžící kdykoli v průběhu Soutěže ukončí, zruší nebo přestěhuje svůj blog k jiné službě, bude ze Soutěže bez dalšího vyřazen.

4. Z účasti na Soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21 spolupracující přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osoby blízké těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

5. Soutěž bude rozdělena do tří (3) soutěžních kol a jednoho (1) finálového kola:


KoloZačátek kola/hlasováníKonec kola/hlasování
1. soutěžní kolo01. 08. 2016 12:00 hod.07. 08. 2016 12:00 hod.
2. soutěžní kolo08. 08. 2016 12:00 hod.14. 08. 2016 12:00 hod.
3. soutěžní kolo15. 08. 2016 12:00 hod.21. 08. 2016 12:00 hod.
Finále22. 08. 2016 12:00 hod28. 08. 2016 12:00 hod.


6. Úkolem soutěžících bude zaslat fotografii své osoby (dále jen "Soutěžní fotografie") na e-mailovou adresu soutez@blog.cz. Do předmětu e-mailu je třeba uvést heslo "Blogerka léta" a do textu e-mailu uvést věk soutěžícího, adresu jeho blogu na portálu Blog.cz a dvě (2) věty popisující osobu soutěžícího a jeho blog. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jednu (1) Soutěžní fotografii. Lhůta pro zasílání Soutěžních fotografií je od 04. 07. 2016 do 14. 08. 2016.

7. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže fotografie, které neodpovídají zadanému tématu, nebo mají vulgární či jinak nevhodný obsah, nebo jinak odporují pravidlům této Soutěže.

8. Zasláním soutěžního e-mailu poskytuje soutěžící CET 21 svolení užít Soutěžní fotografii pro účely realizace a propagace Soutěže všemi způsoby bez omezení, zejména svolení ke zveřejnění fotografie na portálu Blog.cz, a to včetně uvedení adresy blogu soutěžícího zachyceného na fotografii. Soutěžící odpovídá CET 21 za to, že užitím fotografie způsoby uvedenými v tomto odstavci nebudou porušena ani jinak dotčena práva třetích osob, zejména autorů fotografie, případných dalších osob zachycených na fotografii apod.

9. Do každého soutěžního kola vybere porota složená ze zástupců CET 21 z doručených Soutěžních fotografií maximálně deset (10) nejlepších nebo nejzajímavějších fotografií. Tyto fotografie budou zveřejněny na portálu Blog.cz formou článku na stránce http://blogerkaleta.blog.cz/, kde budou předmětem hlasování dle pravidel stanovených CET 21. Hlasovat budou moci pouze registrovaní uživatelé portálu Blog.cz, přičemž z každého uživatelského účtu bude možné hlasovat pro každou Soutěžní fotografii pouze jednou. Pokud CET 21 kdykoli během hlasování zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že někteří hlasující porušují či obchází stanovená pravidla hlasování, je CET 21 oprávněna dle svého uvážení takové hlasy vymazat, případně vyloučit ze Soutěže Soutěžní fotografii, pro kterou bylo tímto způsobem hlasováno.

10. V každém soutěžním kole budou na základě výsledků hlasování vybrány tři (3) vítězné Soutěžní fotografie, které získaly nejvíce hlasů. V případě shodného nejvyššího počtu hlasů u více Soutěžních fotografií, rozhodne o pořadí Soutěžních fotografií losování.

11. Vítězné Soutěžní fotografie ze všech tří (3) soutěžních kol postoupí do finálového kola. Během finálového kola budou tyto fotografie zveřejněny na portálu Blog.cz a bude možné pro ně hlasovat za podmínek uvedených v odst. 9. Na základě výsledků hlasování budou vyhlášeny tři (3) vítězné fotografie celé Soutěže, které ve finálovém kole získaly nejvíce hlasů. V případě shodného nejvyššího počtu hlasů u více Soutěžních fotografií, rozhodne o pořadí Soutěžních fotografií porota složená ze zástupců CET 21. Tři (3) soutěžící, kteří vítězné Soutěžní fotografie do Soutěže zaslali, získají smartphone Coolpad Torino S.

12. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím kontaktních údajů, které mají uvedeny ve svém uživatelském profilu na portálu Blog.cz a budou jim sděleny instrukce ohledně převzetí ceny. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.

13. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. Výherci nemohou požadovat místo cen vyplacení hotovosti ani poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. CET 21 si vyhrazuje právo v případě nepředvídaných okolností poskytnout výhercům namísto ceny uvedené v tomto herním řádu jinou cenu obdobného typu a hodnoty.

14. Výsledky Soutěže budou rovněž zveřejněny na portálu Blog.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

15. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

16. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.

17. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči CET 21.

18. Soutěž, tento herní řád a práva a povinnosti z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád a aktuální informace o Soutěži budou zveřejněny na portálu Blog.cz.

V Praze dne 27. 06. 2016
__________________________________
Petr Horák, ředitel sekce nových projektů